Strona główna / Wynajem długoterminowy / Regulamin wynajmu pojazdu

Regulamin wynajmu pojazdu

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej „pojazdem”, opisanego w załączniku nr 1 i szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych.
 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący wynajmuje i oddaje do użytkowania Najemcy pojazd określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Najemca zobowiązuje się do płacenia umówionego czynszu.
 3.  Wynajmujący oświadcza, iż pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy w chwili przekazania Najemcy jest sprawny technicznie i użytkowo oraz spełnia wymogi dopuszczenia go do ruchu.

§ 2

 1. Odbiór oraz zwrot pojazdu będzie miał miejsce w siedzibie Wynajmującego na podstawie umowy najmu, podpisanej przez uprawnionych w tym zakresie przedstawicieli Stron umowy.
 2. Istnieje możliwość że odbiór samochodu w innym miejscu niż określone w ust. 1 jednakże wymaga to pisemnego ustalenia pomiędzy stronami.
 3. Przekazany Najemcy pojazd do używania na podstawie niniejszej umowy pozostaje własnością Wynajmującego.

§ 3

 1. Najemca oświadcza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany pojazd przez okres od momentu jego przekazania Najemcy do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.
 2. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za wynajmowany pojazd w szczególności w następujących przypadkach:
  a) w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży częściowej lub całkowitej nie objętej ubezpieczeniem AC lub zaistniałej w okolicznościach co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela pojazdu lub gdy w przypadku zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania,
  b) w przypadku zaistnienia innej szkody, w samochodzie i poza nim, w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tego zdarzenia lub zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubepieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
  c) w przypadku kradzieży sprzętu, urządzenia lub instalacji zamontowanych w pojeździe stanowiących wyposażenie dodatkowe (np. radioodbiorniki, odtwarzacze, sprzęt łączności radiotelefonicznej, bagażnik dachowy), które nie są objęte ubezpieczeniem.
 3. Najemca oświadcza niniejszym, iż znane są mu wszystkie warunki ubezpieczenia AC oraz OC dotyczące wynajmowanego pojazdu.

§ 4

 1. Najemca zobowiązuje się do nie udostępniania przedmiotowego pojazdu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
 2. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na udostępnienie pojazdu osobie trzeciej pobierze on opłatę za każdą dodatkową osobę użytkującą pojazd zgodnie z taryfą w zakresie wypożyczania pojazdów obowiązującą u Wynajmującego w chwili wyrażenia zgody.
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność względem Wynajmującego za to, iż przedmiotowy pojazd będzie używany przez osobę trzecią zgodnie z obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy najmu.
 4. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszej umowy nie jest pracownik, lub pełnomocnik Najemcy. Pracownik lub pełnomocnik Najemcy w zakresie użytkowania samochodu reprezentuje Najemcę.

§ 5

 1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotowego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, a w szczególności Najemca zobowiązuje się do :
  a) przestrzegania zaleceń producenta przewidzianych w instrukcji obsługi pojazdu,
  b) dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych wynikających z ogólnych warunków gwarancji pojazdów,
  c) zabezpieczenia pojazdu poprzez jego zamknięcie oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń chroniących pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczaniu,
  d) zabezpieczania kluczyków oraz dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
  e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w kraju gdzie pojazd jest używany w tym, w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego,
 2. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów i opłat eksploatacyjnych związanych z używaniem wynajmowanego pojazdu (paliwo i inne materiały eksploatacyjne takie jak płyn do spryskiwaczy).

§ 6

 1. Wynajmowany pojazd w momencie przekazania go do Najemcy jak i jego zwrotu Wynajmującemu powinien być czysty.
 2. Jakiekolwiek uwagi Najemcy w związku z przedmiotowym pojazdem powinny być zgłoszone najpóźniej w momencie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego na podstawie, którego przekazuje on Najemcy do używania. Nie dotyczy to uwag, których najemca nie mógł wykryć w momencie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, pomimo zachowania należytej staranności.
 3. W przypadku zwrotu przez Najemcę przedmiotowego pojazdu nie umytego opłatę za mycie ponosi Najemca. Oplata ta podana będzie na fakturze w pozycji „opłaty dodatkowe”.

§ 7

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, z możliwością jej dalszego przedłużenia. Wynajmujący dokona zapłaty za wynajmowany pojazd najdalej w dniu odbioru wynajmowanego pojazdu.

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązana niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:
  a) stwierdzenia nie zapewnienia przez Najemcę należytych warunków przechowywania, eksploatacji i obsługi technicznej pojazdu,
  b) dokonywania przez Najemcę zmian i przeróbek w pojeździe,
  c) faktycznego lub umownego udostępnienia przez Najemcę pojazdu do użytkowania osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio zgody pisemnej Wynajmującego.
 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej.
 3. Pomimo zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 4 Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku zaistniałej szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Najemca.

§ 8

 1. Wszystkie kwoty określone w niniejszej umowie podane są w złotych. Płatności dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
 2. W stawce czynszu zawarte są następujące koszty ubezpieczeń OC, AC i NW, assistance, radioodbiornik, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz dywaniki gumowe.
 3. Wszystkie ceny ujęte w niniejszej umowie są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

§ 9

 1. W przypadku szkody związanej z uszkodzeniem pojazdu lub w przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany będzie do płacenia czynszu najmu na zasadach określonych w § 9 do czasu zakończenia postępowania związanego z jej likwidacją.
 2. Jeżeli Wynajmujący otrzyma odszkodowanie z tytułu szkody, która powstała w § 10 ust. 1 czynsz o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócony Najemcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego odszkodowania ubezpieczeniowego.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania okaże się, iż szkoda powstała w okolicznościach za które odpowiedzialność ponosi Najemca czynsz, o którym mowa w ust. 1, zostanie zaliczona na poczet należnego Wynajmującemu odszkodowania.

§ 10

 1. Samochód, przez cały okres najmu musi posiadać ważne ubezpieczenie (OC, AC i NW), którego koszt obciąża Wynajmującego.
 2. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w pozostałych przypadkach określona została w § 3 niniejszej umowy.
 3. Ubezpieczenie jest ważne na terenie RP i całej Unii Europejskiej, poruszanie się wynajmowanym pojazdem poza teren Unii Europejskiej jest możliwe tylko za zgodą wynajmującego i odpowiednim odbezpieczeniem pojazdu.

§ 11

 1. W razie wypadku lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest poinformowane Wynajmującego o tym zdarzeniu w ciągu 24 godzin licząc od chwili zdarzenia (tel 032-42 212 07, lub e-mail: biuro@seja.pl).
 2. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu w terminie 48 godzin, raportu powypadkowego, aktualnej kserokopii prawa jazdy i dokumentu tożsamości kierowcy oraz kluczyków i dokumentów samochodu, a w sytuacji kiedy wypadek nastąpił z winy Najemcy także raportu policyjnego określającego sprawcę zdarzenia.
 3. W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 pln.
 4. Pomimo zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 3 Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku zaistniałej szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Najemca.

§ 12

 1. W razie trwałej nieprzydatności (tj.: kradzież, szkoda całkowita) pojazdu do użytku, na życzenie Najemcy, Wynajmujący udostępni samochód zastępczy ( w siedzibie Wynajmującego), najpóźniej w ciągu 48 godzin od uzyskania informacji od Najemcy, że samochód jest niesprawny. Udostępnienie nastąpi na warunkach określonych w § 9.

§ 13

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do:
  a) Wydania Najemcy wraz z samochodem posiadanych dokumentów z nim związanych, w szczególności takich jak: dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy OC.
  b) zapewnienia bezpłatnego serwisu oraz dokonywania na swój koszt czynności obsługi serwisowej i napraw samochodu,
  c) zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem samochodu,
  d) zawarcia umowy NW od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem samochodu,
  e) zawarcia umowy AC samochodu ,
  f) ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych- zgodnie z instrukcją obsługi samochodu,
  g) zapewnienia na swój koszt w okresie listopad – marzec opon zimowych do samochodów
  h) zapewnienia na swój koszt i swoim staraniem przechowywanie opon letnich w okresie zimowym i zimowych w okresie letnim.
  i) wymiany na swój koszt zużytego podczas prawidłowej eksploatacji ogumienia
  j) 24 dodziny assistance
  k) przekazania Najemcy Zielonej Karty (w razie konieczności)

§ 14

 1. 1. Najemca przedstawi Wynajmującemu aktualny odpis wpisu do rejestru działalności gospodarczej ( rejestru przedsiębiorców), lub ważny dowód osobisty, ważne prawo jazdy honorowane na terytorium RP ,kartę płatniczą (osoba fizyczna).
 2. Najemca korzystający z pojazdu kategorii A musi mieć skończone 21 lat, oraz posiadać prawo jazdy od co najmniej roku.
  Najemca korzystający z pojazdu kategorii B lub wyższe musi mieć skończone 23 lata, oraz posiadać prawo jazdy od co najmniej roku.

§ 15

 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie dla właściwych rzeczowo Sądów w Rybniku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.